Konflikt wartości w prawie spadkowym – ogólnopolska konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konflikt wartości w prawie spadkowym”. 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13 kwietnia 2018 r. 

Koło Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „TI ESTIN ALETHEIA” TBSP UJ we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Konflikt wartości w prawie spadkowym”, która stanowi drugą z trzech konferencji organizowanych w ramach serii KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE, przygotowywanej wspólnie przez Koło Naukowe Utriusque Iuris (UW), Koło Naukowe Ti Estin Aletheia (UJ) i Koło Naukowe Bona Fides ( UAM) 

Seria KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE to innowacyjna inicjatywa Kół Naukowych działających na wydziałach prawa trzech ośrodków akademickich, której celem jest przekrojowa analiza konfliktów wartości w prawie cywilnym. W ramach serii odbędą się kolejno trzy konferencje dotykające problemu na gruncie prawa zobowiązań (Uniwersytet Warszawski, 6-7 kwietnia), prawa spadkowego (Uniwersytet Jagielloński, 13 kwietnia) i prawa rzeczowego (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 20 kwietnia).

Jakie dobra chroni polskie prawo spadkowe? Czy zastosowane regulacje legislacyjne w praktyce stanowią skuteczne narzędzia ochrony wartości, które realizują cel ustawodawcy? Jak przebaczyć wydziedziczonemu spadkobiercy? Jak można chronić spadkobiercę przed długami spadkowymi? 
Analiza tematu będzie prowadzona na trzech płaszczyznach: w ujęciu historycznym, komparatystycznym oraz z perspektywy regulacji występujących w polskim prawie spadkowym. 
Wyżej wymienione konteksty znajdą odzwierciedlenie w tematach paneli konferencyjnych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie do 20 marca 2018 r. abstraktu wystąpienia na adres e-mail: tea.konferencja@gmail.com oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:https://docs.google.com/forms/d/19Y3AMDKmUMN3YTnXEeo5lX0aSN1W6aDJyNyquREKe0A/edit?uiv=1
O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy przed 30 marca 2018 r. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 20 minut. Abstrakt powinien liczyć około 250 słów w języku polskim.

Udział w jednej z trzech konferencji nie wiąże się z obligatoryjnym uczestnictwem w pozostałych dwóch konferencjach z serii konfliktów wartości w prawie. Niemniej zachęcamy do brania udziału w całym cyklu. 

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 30 zł dla uczestników czynnych. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 
tea.konferencja@gmail.com

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Konflikt wartości w prawie rzeczowym – ogólnopolska konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20 kwietnia 2018 roku.

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Bona Fides ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową: „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”, która stanowi ostatnią konferencję organizowaną w ramach serii: KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE przygotowywanej wspólnie przez Koło Naukowe Utriusque Iuris (UW), Koło Naukowe Ti Estin Aletheia (UJ) oraz Koło Naukowe Bona Fides (UAM). 

Seria KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE to innowacyjna inicjatywa Kół Naukowych działających na wydziałach prawa trzech ośrodków akademickich, której celem jest przekrojowa analiza konfliktów wartości w prawie cywilnym. W ramach serii odbędą się kolejno trzy konferencje dotykające problemu na gruncie prawa zobowiązań (Uniwersytet Warszawski, 6-7 kwietnia) – https://www.facebook.com/events/572447656423977/, prawa spadkowego (Uniwersytet Jagielloński, 13 kwietnia) – https://www.facebook.com/events/1378614112244212/ i prawa rzeczowego (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 20 kwietnia). 

Pewność obrotu, ochrona interesów niektórych podmiotów, ochrona współuprawnionych czy też dobra wiara uczestników obrotu – to tylko niektóre z wartości, które chronione są przez regulacje prawa rzeczowego. W praktyce wiele konfliktów w tym obszarze prawa stanowi w istocie spór o to, która z wartości jest ważniejsza i zasługuje na dalej idącą ochronę. Racjonalny ustawodawca w stanowionych normach prawnych powinien rozstrzygnąć, którym wartościom należy przyznać prymat. Różnorodność stanów faktycznych, w których konfrontują się wspomniane wartości, nie pozwala jednak na przyjęcie sztywnego modelu rozstrzygania takich konfliktów. Zadanie to zostało powierzone sądom, które dokonując wszechstronnej oceny danego przypadku mają wydać sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Zasadne zatem jest poddanie krytycznej analizie decyzji podejmowanych przez sądy w wydawanych orzeczeniach.

Celem naszej konferencji jest analiza sposobu rozstrzygania tych konfliktów oraz próba oceny przyjmowanych przez sądy rozwiązań. W ramach naszej konferencji przewidujemy cztery panele. W ramach każdego z nich rozważane będą dwa orzeczenia; każde z nich analizować będzie dwóch prelegentów odmiennie oceniających trafność decyzji podjętej przez sąd. Planowany czas wystąpienia nie powinien przekraczać dwudziestu minut. Prelegenci w ramach swoich referatów powinni zidentyfikować i omówić konflikt wartości rozstrzygany przez sąd w danej sprawie, a także dokonać oceny rozwiązania przyjętego przez sąd. Dokonywana ocena powinna być przeprowadzona w oparciu o aktualny stan prawny, jednakże dużą wartością będzie wsparcie tej oceny argumentami historycznymi i prawnoporównawczymi. 

Poniżej przedstawiamy przewidywane panele oraz orzeczenia, które będą stanowiły przedmiot dyskursu:

Panel I Ochrona własności a interesy państwa
1. Uchwała SN (pełen skład Izby Cywilnej) z 26 października 2007 r., sygn. akt III CZP 30/07;
2. Uchwała SN z 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08.

Panel II Współwłasność – ochrona interesów współuprawnionych
1. Wyrok TK z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt P 15/12;
2. Uchwała SN (7) z 19 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 88/12.

Panel III Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
1. Uchwała SN (7) z 15 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 90/10;
2. Wyrok SN z 22 września 1997 r., sygn. akt II CKN 730/97.

Panel IV Ochrona interesów podmiotów uwikłanych w stosunki związane z użytkowaniem wieczystym
1. Uchwała SN z 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16;
2. Uchwała SN (7) 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17.

Przed wystąpieniami referentów Organizatorzy pokrótce przedstawią uczestnikom konferencji stan faktyczny stanowiący punkt wyjścia do rozważań poczynionych przez sąd w danej sprawie. 
Po każdym z paneli planowana jest co najmniej półgodzinna dyskusja, w którą zaangażowani będą nie tylko prelegenci i bierni uczestnicy konferencji, ale również pracownicy naukowi WPiA UAM.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na Konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 marca 2018 roku według formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem https://goo.gl/forms/yYJacQMsPdLSzErh1. Abstrakt wystąpienia powinien obejmować maksymalnie 500 słów. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 20 minut.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł od uczestników czynnych. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w konferencji zachęcamy do zapoznania się z treścią przywołanych powyżej orzeczeń, co pozwoli na pełne uczestnictwo w prowadzonym dyskursie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy!

Prawo do medycyny zweryfikowanej naukowo jako prawo podstawowe?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris, które odbędzie się w środę 21 marca o godz. 18:30 w sali 1.2 w budynku Collegium Iuridicum II.

Tym razem mamy przyjemność gościć Pana Magistra Andrzeja Girdwoynia, który wygłosi dla nas wykład pt. „Prawo do medycyny zweryfikowanej naukowo jako prawo podstawowe? Wokół postanowienia SN w sprawie SDI 114/17”.

Inspirację dla wystąpienia naszego gościa stanowi postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lutego 2018 r.. SN wskazał w nim, że stosowanie przez lekarza metod tzw. medycyny alternatywnej stanowi naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej i lekarskiej ustawy zawodowej nawet wówczas, gdy pacjent wyraził zgodę na zabieg, a świadczenie nie było szkodliwe dla jego zdrowia. Zwięzłe uzasadnienie orzeczenia rodzi szereg ciekawych pytań o dużym znaczeniu praktycznym. Czy można stwierdzić, że SN zidentyfikował odrębne prawo do medycyny zweryfikowanej naukowo (evidence-based medicine)? Jeżeli tak, jaka jest ranga tego prawa i czy znajduje ono oparcie w normach Konstytucji? Jakie są możliwe cywilnoprawne implikacje orzeczenia?

Prosimy o zapoznanie się przed spotkaniem z wyrokiem:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/sdi%20114-17.pdf

Obowiązkowe i dobrowolne informacje o żywności

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris, które odbędzie się 14 marca o godz. 18:30 w sali 319 Collegium Iuridicum I.

Temat: Obowiązkowe i dobrowolne informacje o żywności. Reading content on flipboard for the web there are a couple of other features super flexible mobile spy app worth mentioning when it comes to reading with flipboard on the web. Czy konsument ma prawo do informacji na temat żywności?

Naszym Gościem będzie dr hab. Paweł Wojciechowski – adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, zajmujący się w szczególności prawem żywnościowym, rolnym oraz prawem gospodarki nieruchomościami. Podczas spotkania zastanowimy się nad kwestią znakowania żywności i tego, jakie uprawnienia ma w tym zakresie konsument, a także jakie informacje o produkcie mogą zostać nieujawnione. Po wykładzie nastąpi dyskusja, do której gorąco zachęcamy!

Zakaz pobierania odsetek w tradycji prawnej – relacja ze spotkania

W środę 28 lutego odbyło się pierwsze w semestrze letnim spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris. Tym razem mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji mgr Michała Tutaja –   doktoranta w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej, a także byłego Prezesa naszego Koła. Tematem spotkania był zakaz pobierania odsetek w tradycji prawnej. Nasz gość oparł swoje wystąpienie na przykładzie trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, przedstawiając tym samym różne podejście do tego zjawiska.

Rozważania na temat zakazu lichwy rozpoczęliśmy od judaizmu. Temat ten pojawił się tam kilkakrotnie, np. w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Ezechiela czy w Księdze Powtórzonego Prawa. Jak podkreślił magister Tutaj, chrześcijaństwo charakteryzowało bardziej rygorystyczne podejście do zakazu pobierania odsetek. Świadczą o tym przytoczone przez prelegenta liczne przykłady zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego Testamentu. Stanowisko Kościoła dotyczące tego problemu zostało wyrażone podczas soboru w Nicei, a także w trakcie II soboru laterańskiego . Co ciekawe, początkowy stanowczy stosunek Kościoła do zakazu lichwy zmienił się u progu nowoczesności. Wskazuje na to zawarty w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. Kanon 1543, w którym to odchodzi się od dawnego bezwzględnego zakazu pobierania odsetek. Temat lichwy był  również obecny w świecie islamskim. Na szczególną uwagę zasługuje przywołane przez naszego gościa orzeczenie pakistańskiego Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2002r., w którym to postanowiono, że każda suma przewyższająca kwotę pożyczki lub innego zaciągniętego długu stanowi ribę (w j.arabskim- zysk z procentu) zakazaną przez Koran w kilku jego wersach. Po wystąpieniu wygłoszonym przez naszego gościa, mieliśmy możliwość zadawania pytań.

Mamy nadzieję, że prelekcja mgr Tutaja okazała się cennym źródłem wiedzy, a także zachęciła naszych słuchaczy do dalszych rozważań nad problemem zakazu pobierania odsetek w tradycji prawnej.

 

Relację przygotowała Inga Szczerbińska, studentka I roku WPiA UW. 

Read more about mocking homework hlep bird assinment comments need help