XII Turniej Prawa Rzymskiego Ius Controversum

Koło Naukowe Utriusque Iuris zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku prawa na WPiA UW oraz MISH do udziału w XII Turnieju Prawa Rzymskiego Ius Controversum, opartego na formule moot courtu, symulującego rzymski proces formularny w fazie in iure.

W Turnieju może wziąć udział każdy student, który w bieżącym roku akademickim jest zapisany na przedmiot „Prawo rzymskie”. Studenci mogą zgłaszać się zorganizowani w dwuosobowe drużyny albo indywidualnie (z zastrzeżeniem, że uczestnicy indywidualni nie mogą zostać zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu Turnieju; mogą jednak zdobyć kwalifikację do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” jeśli uzyskają najwyższy wynik indywidualny).

Turniej stanowi wydziałowe eliminacje do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Zostaną do niego zakwalifikowani członkowie drużyny, której przyznano pierwsze miejsce w Turnieju oraz zawodnik, który zdobył w pierwszym etapie najwyższy wynik.

Turniej składa się z trzech etapów. Pierwszy odbywa się w formie pisemnej. Drugi i trzeci etap odbywają się w formie symulacji procesu formularnego. Do drugiego etapu zostaje zakwalifikowanych 5 drużyn, do trzeciego dwie drużyny.

ETAP I (25 kwietnia 2018 r. godz. 20:00 – Sala A2 Collegium Iuridicum II)

– W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę z zakresu prawa rzymskiego. Do etapu drugiego zostaje zakwalifikowanych pięć drużyn, o czym decyduje łączny wynik uzyskany przez obu członków drużyny.

ETAP II (10 maja 2018 r. godz. 10:00 – Sala 209 Collegium Iuridicum I -Stary Wydział)

– W drugim etapie każda z pięciu drużyn losuje opis stanu faktycznego. Członkowie drużyny przedstawiają symulowany proces formularny w fazie in iure. Wcielając się w rolę powoda i pozwanego, studenci powinni w ciekawy sposób zaprezentować wiedzę z zakresu prawa rzymskiego, umiejętność prowadzenia sporu sądowego oraz zdolności retoryczne, a także przedstawić formułkę z prawidłowym rozwiązaniem kazusu.

ETAP III (10 maja 2018 r. godz. 12:00 – Sala 209 Collegium Iuridicum I -Stary Wydział)

– W rundzie finałowej dwie najwyżej ocenione drużyny, wcielając się w role pełnomocników procesowych, toczą spór, argumentując na rzecz swoich klientów. 

Zarówno podczas etapu II, jak i rundy finałowej, uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych podręczników, słowników oraz tekstów źródłowych.

Jury:

prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan WPiA UW, kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW;
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier – kierownik Katedry Prawa Rzymskiego WPiA UJ, założyciel Koła Naukowego Utriusque Iuris;
dr Jan Rudnicki;
dr Aleksander Grebieniow;
dr Witold Borysiak;
mgr Mateusz Nocuń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: controversum@gmail.com do 22 kwietnia 2018 r. 
W zgłoszeniach prosimy o wskazanie drużyny.

Kredyty frankowe – jak orzekają sądy?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Utriusque Iuris.

Tym razem będziemy mieli przyjemność gościć dr. Michała Jabłońskiego oraz dr. Krzysztofa Koźmińskiego, którzy wygłoszą dla nas referat pt. „Kredyty frankowe – przegląd orzecznictwa”. W swoim wystąpieniu nasi Goście dokonają analizy głównych linii orzeczniczych dotyczących tzw. „Kredytów frankowych”.

Spotkanie odbędzie się w środę 11 kwietnia o godz. 20:00 w budynku Collegium Iuridicum II w sali 3.8.

Harmonogram konferencji „Konflikt wartości w prawie zobowiązań”

Prezentujemy harmonogram konferencji:

Piątek I dzień konferencji

9.00 – 9:15 rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 otwarcie konferencji

Panel I (9:30 –10.30)

 • Paweł Słup UW, Doktryna consideration jako źródło konfliktu wartości w angielskim prawie kontraktów

 • Michał Czykierda UW, Doktryna Impossiblity of Performance w prawie angielskim – aspekt aksjologiczny

 • Olga Pilarz UJ, Między równością a równością – rozważania na temat małych i średnich przedsiębiorców

Dyskusja

Panel II (10.45 – 11.45)

 • Magdalena Ossowska UW, Zachowanie się osoby bliskiej jako przyczynienie się poszkodowanego

 • Emil Ratowski UW, Przyczynienie się poszkodowanego jako przykład wyważenia interesów dłużnika i poszkodowanego

 • Adriana Denys UW, Nieodpowiedzialność małoletnich a ochrona interesu poszkodowanego – anachronizm rozwiązań?

Dyskusja

Panel III ( 12:00 – 13:00)

 • Mateusz Winczura UW, Przyczynowość wyprzedzająca w polskim prawie czynów niedozwolonych – między metodą dyferencyjną a snuciem domysłów

 • Kamil Ratowski UW, Problematyka więzi rodzinnej w kontekście ochrony dóbr osobistych

 • Michał Kosmowski UW, Tożsamość narodowa jako dobro osobiste? – o nowych koncepcjach dóbr osobistych, na kanwie wyroku I ACA 1080/16 SA

Dyskusja

Przerwa obiadowa (13.00 – 14:00)

Panel IV (14:00 – 15:30)

 • Filip Lisak UW, „Cuius commodum eius periculum” – ochrona „słabszej strony” stosunku prawnego jako podstawa odpowiedzialności zwierzchnika z art. 430 Kodeksu Cywilnego

 • Marta Śledź UJ, Jak daleko powinna sięgać ochrona słabszej strony stosunku prawnego? Próba konfrontacji zasady swobody umów z zasadą równowagi stron na przykładzie posługiwania się wzorcem umownym

 • Daniel Dylewski UW, Konflikt między prawem własności wynajmującego, a ochroną godności lokatora – specyfika najmu mieszkania

 • Konrad Cichoń UKSW, Prawo własności, a ochrona praw lokatorów na gruncie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

 • Jan Wojciechowski UW, Ile powinno trwać zobowiązanie? Przedawnienie roszczeń, a konflikt wartości?

Dyskusja

Podsumowanie oraz zakończenie pierwszego dnia konferencji (16.00)

Sobota II dzień konferencji

8.45 – 9.00 rejestracja uczestników

Panel I ( 9.00 – 10.15)

 • Piotr Gruszka UJ, Kodeksowa swoboda kontraktowania a jej ograniczenia w prawie sportowym

 • Justyna Sawicka Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, UKSW, Zasady współżycia społecznego jako jedno z ograniczeń swobody umów

 • Sylwia Sosin UJ, Interes prywatny a interes grupowy. Rozkład ryzyka utraty towaru w umowie o przewóz morski w prawie rzymskim i europejskiej tradycji prawnej

 • Agnieszka Warsewicz UW, Nadzwyczajna zmiana stosunków? Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus w praktyce orzeczniczej, a perspektywa prawnoporównawcza

Dyskusja

Panel II ( 10:30 – 11.45)

 • Mgr Szymon Osmola UJ, Prawo kontraktowe – między autonomią a efektywnością

 • Mgr Andrzej Girdwoyń UW, Należyta staranność lekarza. Między etyką zawodową a swobodą umów

 • Mgr Joanna Kołodziejczyk Uniwersytet Łódzki, Ograniczenie zasady swobody umów w polskim prawie zobowiązań oraz niemieckim systemie prawnym

 • Dr Bogna Kaczorowska Uniwersytet Wrocławski, Aksjologiczne uwarunkowania doboru kryteriów interpretacyjnych we współczesnych modelach wykładni umów zobowiązaniowych

Dyskusja

 

Panel III (12.00 – 13.30)

 • Mateusz Kopaczyński UJ, Zakazać czy uregulować? Problematyka prawna kryptowalut jako przedmiotów w stosunkach zobowiązaniowych w Polsce i na świecie

 • Karolina Pietrzykowska UKSW, Art. 358 KC – wolność rynkowa czy bezpieczeństwo obrotu finansowego?

 • Mgr Michał Tutaj UW, Valor impositus a Valor intrinsecus. Określenie wartości pieniądza, a potrzeba wyważenia interesów stron w stosunku zobowiązaniowym

 • Aleksandra Żytko UW, Abstrakcyjność weksla, a pokrzywdzenie dłużnika wekslowego

Dyskusja

Przerwa obiadowa (13:30 – 14:30)

Panel IV (14:30 – 15:30)

 • Mgr Krzysztof Riedl UW, Czemu pewnych roszczeń nie można skutecznie dochodzić przed sądem? Kilka uwag o rationes legis zobowiązań naturalnych

 • Dr Jan Rudnicki UW, Zobowiązania jako pole bitwy między tradycjami prawnymi

 • Dr Grzegorz Blicharz UJ, Cuius commodum eius periculum. Prawo rzymskie a odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorcy

Dyskusja

16:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji

Czy Król może czynić źle? Odpowiedzialność władzy publicznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Utriusque Iuris.

Tym razem będziemy mieli przyjemność gościć Pawła Słupa, studenta IV roku. Nasz gość wygłosi referat pt. „Czy Król może czynić źle? Odpowiedzialność cywilna za wykonywanie władzy publicznej w prawie angielskim.”.

Spotkanie odbędzie się w środę 4 kwietnia o godz. 18:30 w budynku Collegium Iuridicum I w sali 319.

MOŻE ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD

Produkty bez glutenu to tak naprawdę kłamstwo i spisek producentów? Nie do końca, a na pewno nie można tak stwierdzić z miejsca. Najpierw trzeba uważniej przyjrzeć się przepisom dotyczącym znakowania żywności.

I nad tym właśnie zastanawialiśmy się 14 marca podczas naszego spotkania z dr. hab. Pawłem Wojciechowskim, adiunktem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na co dzień zajmującym się prawem żywnościowym i rolniczym. Wspólnie rozważyliśmy problem umieszczania na etykietach takich napisów jak „BEZ GLUTENU”, „MOŻE ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI…”, „BEZ DODATKU CUKRU” i okazało się, że te sygnały nie są wcale tak oczywiste, jak mogą wyglądać na pierwszy rzut oka, gdyż ustawodawca niekiedy dopuścił ich używanie pomimo szczątkowych ilości takich substancji w żywności. Co więcej, okazuje się, że wbrew takiej nieścisłości, nie są to informacje wprowadzające konsumenta w błąd. Czasami natomiast mogą takimi być wiadomości prawdziwe, a stosowana przez producentów w celu spopularyzowania swojego towaru na rynku.

Każdy z nas wie, jak trudno jest przejść przez hipermarket bez wrzucenia do koszyka jakiegoś przyciągającego uwagę produktu, ale często nie zdajemy sobie sprawy z mechanizmów stosowanych przez sprzedawców i ze skomplikowanego systemu regulacji normujących na przykład to, ile powinno być tłuszczów zwierzęcych w maśle, żeby tak je właśnie nazwać. Pan Doktor przedstawił nam zatem kilka najpopularniejszych zapisów etykietowych odnosząc się do odpowiednich przepisów prawa krajowego i regulującego w dużej mierze obrót żywnością prawa unijnego, a także opowiedział nam o różnych metodach stosowanych przez wprowadzających produkty spożywcze do obrotu, tak aby mogli chwalić się, że są one wolne od GMO.

Spotkanie zakończyła konkluzja dla nas, jako konsumentów, że widząc jakieś nieścisłości na opakowaniach, powinniśmy je zgłaszać i to nawet samym producentom. A chodzi tu nie tylko o dobro innych nieświadomych kupujących, ale również o nasz własny komfort.

Relację przygotował Piotr Tasak, student III roku WPiA UW.