POZNAJ PRAKTYKA #2

Mamy przyjemność zaprosić  na na drugie już spotkanie z serii POZNAJ PRAKTYKA.
Tym razem mamy zaszczyt gościć Sędzię Marię Leszczyńską – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz cenionego wykładowcę w Krajowej Szkole Prokuratury i Sądownictwa. Spotkanie, którego temat brzmi: „Ścieżką kariery sędziego”, będzie dla Państwa doskonałą okazją, aby poznać tajniki pracy sędziego oraz zdobyć wiedzę na temat wymagań stawianych przed studentami prawa pragnącymi w przyszłości zawiesić na swojej szyi łańcuch sędziowski. Nie ma wątpliwości, że spotkanie z Sędzią Marią Leszczyńską będzie niezwykle wartościowe nie tylko dla przyszłych sędziów, ale także dla tych, którzy planują wykonywać w przyszłości inne zawody prawnicze.

Spotkanie odbędzie się w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24 o godz. 18:30.

„Odpowiedzialność odszkodowawcza…..” – relacja ze spotkania

W środę 29 listopada w salce na najwyższym piętrze, jakże klimatycznego, Collegium Iuridicum II, odbyło się spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris. Tym razem koło gościło dr. Witolda Borysiaka – adiunkta w Instytucie Historii Prawa, szanowanego specjalistę w zakresie prawa rzymskiego oraz cywilnego. Doktor Borysiak wygłosił prelekcję pt.: Odpowiedzialność odszkodowawcza za nieudzielenie pomocy. Czyli o kapłanie, Lewicie i dobrym Samarytaninie. Na podstawie licznych przykładów, nasz prelegent pokazał zebranym, jak bardzo szeroki problem może stanowić interpretacja oraz zastosowanie przepisów prawa cywilnego i karnego w najróżniejszych przypadkach nieudzielenia pomocy. Dr Borysiak przedstawił historię tego problemu (począwszy od czasów rzymskich),porównywał rozwiązania, jakie występują obecnie w innych krajach; m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii etc., a także wspominał o europejskich projektach ujednolicenia prawa deliktów. Słuchaczom zostały wyjaśnione liczne reguły i pojęcia, które są ważne dla prawa deliktowego, np. zasady dobrego współżycia, relacja bliskości czy szczególna relacja.

Niewątpliwie najciekawszym elementem spotkania była zaś sama dyskusja, która zajęła ponad 40 minut. Liczni zebrani, pomimo wieczorowej pory, nie poddali się zmęczeniu i zadawali wiele pytań, a także żywo dyskutowali z naszym gościem o konkretnych przypadkach, przy których można zastosować przepisy prawa deliktowego i o okolicznościach tych przypadków. Do takich należało np. nieudzielenie pomocy przez lekarza, który odmówił pewnej czynności będąc pod wpływem alkoholu oraz np. zapobieżenie samobójstwu.

Mamy nadzieję, że spotkanie było interesujące dla uczestników oraz że stało się podstawą do przemyśleń nad tym, niekiedy kontrowersyjnym (na co wskazuje żywa dyskusja), zagadnieniem.

 

Autorem relacji jest Konrad Rokicki, student I roku prawa na WPiA UW.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nieudzielenie pomocy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris.

Tym razem będziemy mieli zaszczyt gościć doktora Witolda Borysiaka, Który przybliży nam zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej za nieudzielenie pomocy. Nasz gość jest adiunktem w Instytucie Historii Prawa, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego i cywilnego, a także autorem wielu cenionych glos, komentarzy i monografii. Doktor Borysiak cieszy się również wśród studentów (zasłużenie) opinią jednego z najlepszych dydaktyków pośród pracowników WPiA UW.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 listopada o godz. 20:00 w Budynku Collegium Iuridicum II w sali 3.8.

„Czwartego Rzymu nie będzie…” – relacja ze spotkania

Środa, 22 listopada, za oknami Collegium Iuridicum I chłód jesiennego wieczoru, a wewnątrz  kameralna atmosfera Biblioteki Katedry Prawa Rzymskiego, która aż zachęca do zgłębiania tajników jurysprudencji. W takich okolicznościach odbyło się w ramach Koła Naukowego Utriusque Iuris spotkanie z Bartłomiejem Starnowskim, studentem IV roku prawa, byłym wiceprezesem Naszego Koła, a obecnie prezesem Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Ius et Civitas, które pełniło rolę współgospodarza. Nasz gość wygłosił zajmującą prelekcję zatytułowaną Czwartego Rzymu nie będzie… Słowa te, stanowiące punkt wyjścia rozważań, pochodzą z listu, który mnich Filoteusz z Pskowa wystosował na początku XVI wieku do wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III Iwanowicza. Stały się one podstawą idei Moskwy jako Trzeciego Rzymu, która po upadku Rzymu w V w. n.e., a zwłaszcza Konstantynopola w 1453 roku, stała się jedyną obrończynią „prawowitej” wiary chrześcijańskiej – tym samym Moskwa, odchodząc od prawosławia, doprowadziłaby świat do Apokalipsy, czyli zagłady świata, która według Janowych przepowiedni miałaby nastąpić tuż po zagładzie Kościoła. Ideologia ta, wzmocniona elementami symbolicznymi, tj. mariaż wielkiego księcia Iwana z Zofią, najmłodszą córką ostatniego despoty Morei, czyli przedstawicielką bizantyjskiej dynastii Paleologów, połączenie symboliki moskiewskiej z bizantyjską w herbie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, czy wreszcie przyjęcie przez władców Moskwy tytułu cara, który stanowił słowiańską wersję łacińskiego caesar, tytułu imperatorów Rzymu. Odtąd doktryna ta posłużyła Moskwie jako spójne wytłumaczenie jej ekspansjonistycznej polityki.

Nasz gość przedstawił polityczne i religijne uwarunkowania, które umożliwiły przyjęcie przez Moskwę tej idei (upadek Konstantynopola jako kara za „heretycką” unię florencką oraz ostateczne zrzucenie jarzma tatarskiego jako nagroda dla „prawowiernej” Rusi). Opisał jej doniosłe konsekwencje historyczne, takie jak chociażby program „zbierania ziem ruskich”, którego realizacja otworzyła ponad dwustuletni okres wojen z Polską i Litwą, a następnie z Rzecząpospolitą. Wykład zarysował przed słuchaczami perspektywę doniosłych zmian, jakie przyniósł w wyżej zarysowanych kwestiach wiek XVII – okres wielkiej smuty i zmiany w postrzeganiu podmiotu, w którym skupia się owa świętość i który broni chrześcijaństwa, a tym samym oddala zagładę, z osoby cara na całą Ruś i lud Rusi w całej swej masie, a także spór pomiędzy zwolennikami dwóch koncepcji rozwoju Rosji: izolacjonistycznej, skupionej na obronie „świętej Rusi” i ekspansjonistycznej, zakładającej krzewienie prawosławia na świecie, i co za tym idzie, rozrost polityczny i terytorialny, który był jedną z przyczyn rozłamu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym na skutek reformy liturgicznej patriarchy Nikona i powstania, istniejącego do dziś, wyznania staroobrzędowego. Prelegent przekonująco ukazywał słuchaczom kolejne odsłony tego sporu, który w kolejnych epokach dziejów Rosji stracił nieco na religijnym charakterze i przeniósł się na płaszczyznę polityczną, choć jego religijno-ideologiczne konotacje nigdy nie zanikły. Wykład ubarwiły elementy humorystyczne, tj. ikony przedstawiające Stalina jako obronę świętości Rusi na równi z Dymitrem Dońskim czy Aleksandrem Newskim – kto nie widział, niech żałuje J. Na koniec wywiązała się żywiołowa dyskusja, dotycząca chociażby możliwości wpisania polityki współczesnej Rosji w dwuosiowy schemat ideologiczny: uzasadnienie religijne – polityczne oraz izolacjonizm – ekspansjonizm. Liczymy, że wykład i dyskusja poszerzyły świadomość historyczną uczestników oraz stały się zaczątkami do głębszych przemyśleń na temat dawnych i współczesnych związków religii z polityką.

Rekolekcje adwentowe „Jeśli cel ma miarę, to miara staje się celem”

Koło Naukowe Utriusque Iuris zaprasza na rekolekcje adwentowe – „Jeśli cel ma miarę, to miara staje się celem”. Rekolekcje odbędą się w dniach 1 – 3 grudnia 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie, ul. M. Kolbego 5, Teresin (czyli bardzo blisko Warszawy). Przewidujemy wspólny dojazd z centrum w piątek po południu.

Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: rekolekcje.ui@gmail.com albo w wiadomości przez Facebook’a!

Aby wziąć udział w rekolekcjach nie trzeba być studentem WPiA UW.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!