Prawo do medycyny zweryfikowanej naukowo jako prawo podstawowe?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris, które odbędzie się w środę 21 marca o godz. 18:30 w sali 1.2 w budynku Collegium Iuridicum II.

Tym razem mamy przyjemność gościć Pana Magistra Andrzeja Girdwoynia, który wygłosi dla nas wykład pt. „Prawo do medycyny zweryfikowanej naukowo jako prawo podstawowe? Wokół postanowienia SN w sprawie SDI 114/17”.

Inspirację dla wystąpienia naszego gościa stanowi postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lutego 2018 r.. SN wskazał w nim, że stosowanie przez lekarza metod tzw. medycyny alternatywnej stanowi naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej i lekarskiej ustawy zawodowej nawet wówczas, gdy pacjent wyraził zgodę na zabieg, a świadczenie nie było szkodliwe dla jego zdrowia. Zwięzłe uzasadnienie orzeczenia rodzi szereg ciekawych pytań o dużym znaczeniu praktycznym. Czy można stwierdzić, że SN zidentyfikował odrębne prawo do medycyny zweryfikowanej naukowo (evidence-based medicine)? Jeżeli tak, jaka jest ranga tego prawa i czy znajduje ono oparcie w normach Konstytucji? Jakie są możliwe cywilnoprawne implikacje orzeczenia?

Prosimy o zapoznanie się przed spotkaniem z wyrokiem:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/sdi%20114-17.pdf

Obowiązkowe i dobrowolne informacje o żywności

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris, które odbędzie się 14 marca o godz. 18:30 w sali 319 Collegium Iuridicum I.

Temat: Obowiązkowe i dobrowolne informacje o żywności. Reading content on flipboard for the web there are a couple of other features super flexible mobile spy app worth mentioning when it comes to reading with flipboard on the web. Czy konsument ma prawo do informacji na temat żywności?

Naszym Gościem będzie dr hab. Paweł Wojciechowski – adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, zajmujący się w szczególności prawem żywnościowym, rolnym oraz prawem gospodarki nieruchomościami. Podczas spotkania zastanowimy się nad kwestią znakowania żywności i tego, jakie uprawnienia ma w tym zakresie konsument, a także jakie informacje o produkcie mogą zostać nieujawnione. Po wykładzie nastąpi dyskusja, do której gorąco zachęcamy!

Zakaz pobierania odsetek w tradycji prawnej – relacja ze spotkania

W środę 28 lutego odbyło się pierwsze w semestrze letnim spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris. Tym razem mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji mgr Michała Tutaja –   doktoranta w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej, a także byłego Prezesa naszego Koła. Tematem spotkania był zakaz pobierania odsetek w tradycji prawnej. Nasz gość oparł swoje wystąpienie na przykładzie trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, przedstawiając tym samym różne podejście do tego zjawiska.

Rozważania na temat zakazu lichwy rozpoczęliśmy od judaizmu. Temat ten pojawił się tam kilkakrotnie, np. w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Ezechiela czy w Księdze Powtórzonego Prawa. Jak podkreślił magister Tutaj, chrześcijaństwo charakteryzowało bardziej rygorystyczne podejście do zakazu pobierania odsetek. Świadczą o tym przytoczone przez prelegenta liczne przykłady zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego Testamentu. Stanowisko Kościoła dotyczące tego problemu zostało wyrażone podczas soboru w Nicei, a także w trakcie II soboru laterańskiego . Co ciekawe, początkowy stanowczy stosunek Kościoła do zakazu lichwy zmienił się u progu nowoczesności. Wskazuje na to zawarty w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. Kanon 1543, w którym to odchodzi się od dawnego bezwzględnego zakazu pobierania odsetek. Temat lichwy był  również obecny w świecie islamskim. Na szczególną uwagę zasługuje przywołane przez naszego gościa orzeczenie pakistańskiego Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2002r., w którym to postanowiono, że każda suma przewyższająca kwotę pożyczki lub innego zaciągniętego długu stanowi ribę (w j.arabskim- zysk z procentu) zakazaną przez Koran w kilku jego wersach. Po wystąpieniu wygłoszonym przez naszego gościa, mieliśmy możliwość zadawania pytań.

Mamy nadzieję, że prelekcja mgr Tutaja okazała się cennym źródłem wiedzy, a także zachęciła naszych słuchaczy do dalszych rozważań nad problemem zakazu pobierania odsetek w tradycji prawnej.

 

Relację przygotowała Inga Szczerbińska, studentka I roku WPiA UW. 

Read more about mocking homework hlep bird assinment comments need help

Plan rekolekcji wielkopostnych „Modlić się? Ale jak?”

Rekolekcje wielkopostne „Modlić się? Ale jak?”

Warszawa-Bielany, ul. Dewajtis 3

2–4 marca 2018

plan

 

Piątek

19.00  Godzina popołudniowa, a po niej rozlokowanie w pokojach

19.45  Inauguracyjna Msza święta z nieszporami i konferencją

21.00  Kolacja

21.45  Droga Krzyżowa

22.30  Rachunek sumienia i kompleta

 

Sobota

8.30    Jutrznia

9.00    Śniadanie

9:45    Godzina przedpołudniowa, konferencja i wprowadzenie do pracy w grupach

12.00  Podsumowanie pracy w grupach

13.00  Msza święta

14.00  Obiad, a po nim spacer

17.15  Godzina czytań

18:15  Konferencja

19.00  Kolacja

20.00  Droga krzyżowa

21.30  Nieszpory i adoracja Najświętszego Sakramentu

22:30  Kompleta

 

Niedziela

8.00    Jutrznia

8.30    Śniadanie

9.15    Godzina czytań

10.30  Godzina południowa i wprowadzenie do grup dzielenia

12.00  Msza święta

13:00  Obiad

From the mid-twentieth century, the movies as mass culture have actually shaped our language, adding new https://writemypaper4me.org/ words to the lexicon and propelling subcultural usages into the mainstream

Konflikt wartości w prawie zobowiązań – ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konflikt wartości w prawie zobowiązań”. Uniwersytet Warszawski, 6-7 kwietnia 2018 r. Koło Naukowe Utriusque Iuris ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową: „Konflikt wartości w prawie zobowiązań”, która stanowi pierwszą z trzech konferencji organizowanych w ramach serii: KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE przygotowywanej wspólnie przez Koło Naukowe Utriusque Iuris (UW), Koło Naukowe Ti Estin Aletheia (UJ) oraz Koło Naukowe Bona Fides (UAM). Seria KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE to innowacyjna inicjatywa Kół Naukowych działających na wydziałach prawa trzech ośrodków akademickich, której celem jest przekrojowa analiza konfliktów wartości w prawie cywilnym. W ramach serii odbędą się kolejno trzy konferencje dotykające problemu na gruncie prawa zobowiązań (Uniwersytet Warszawski, 6-7 kwietnia), prawa spadkowego (Uniwersytet Jagielloński, 13 kwietnia) i prawa rzeczowego (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 20 kwietnia). Każdy system prawa wyraża wartości z jakichś względów uznane przez ustawodawcę jako ważne i godne szczególnej ochrony prawnej. Często jednak ochrona jednego dobra łączy się z poświęceniem bądź ograniczeniem innego. Problem ważenia dóbr i ich ścierania się ze sobą to zjawisko nieodłącznie towarzyszące wszelkim regulacjom prawnym. Jakie dobra chroni polskie prawo zobowiązań? Jak reguluje pozycję dłużnika i wierzyciela? Czy prawo zobowiązań to spójny aksjologicznie system chroniący konsekwentnie ważne dla społeczeństwa wartości? Jakie wartości chciał ochronić ustawodawca? Czy zastosowane regulacje legislacyjne w praktyce stanowią skuteczne narzędzia ochrony wartości, które realizują cel ustawodawcy? Pragnęlibyśmy zachęcić do podjęcia próby odpowiedzenia zarówno na wyżej wymienione pytania dotyczące obowiązującego prawa polskiego, jak i do analizy zagadnienia konfliktu wartości w prawie zobowiązań w ujęciu historycznym i komparatystycznym, a więc do przyjrzenia się zmianom jakie zachodziły na przestrzeni lat w systemie wartości chronionych w polskim prawie zobowiązań, a także do spojrzenia na problem przez pryzmat różnych porządków prawnych. Na jakie wartości położono nacisk w systemach prawa zobowiązań innych państw?

Tak szeroko zakreślone granice tematu są od lat wyróżnikiem konferencji organizowanych przez Koło Naukowe Utriusque Iuris. Jesteśmy przekonani, że trójpłaszczyznowa analiza tematu, a zatem spojrzenie na problem z perspektywy historycznej, komparatystycznej oraz z punktu widzenia aktualnej regulacji polskiego prawa zobowiązań i ewentualnych postulatów de lege ferenda, pozwoli uczestnikom wnikliwie zgłębić temat i poszerzyć horyzonty naukowe, a także spojrzeć na prawo zobowiązań w sposób wykraczający poza materię zajęć akademickich. Wzorem lat ubiegłych w ramach dwudniowej konferencji odbędą się panele studenckie oraz eksperckie. W związku z tym do udziału zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od etapu kariery naukowej, a zatem zarówno studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych. Typical objects of elicit in the first sense are information, testimony, answer, and comment he hoped the facial reconstruction could help identify the victim and elicit more essaynara.com information. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń według załączonego wzoru do dnia 9 marca 2018 r. O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy przed 16 marca 2018 r. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 20 minut. Udział w jednej z trzech konferencji nie wiąże się z obligatoryjnym uczestnictwem w pozostałych dwóch konferencjach z serii konfliktów wartości w prawie. Niemniej zachęcamy do brania udziału w całym cyklu. Abstrakt: do 3 tys. znaków wraz ze spacjami. Studentów i doktorantów prosimy ponadto o załączenie bibliografii oraz opinii pracownika naukowego o przygotowywanym wystąpieniu. Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres: konferencja. ui@gmail. com

Wzór zgłoszenia: .